Wróć

Kryteria ocen

Team Up 2

Kryteria oceny

Welcome

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Opis miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje swój pokój oraz salę lekcyjną, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje swój pokój oraz salę lekcyjną, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swój pokój oraz salę lekcyjną, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swój pokój oraz salę lekcyjną, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących wieku, zainteresowań, upodobań oraz posiadanych przez siebie przedmiotów.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących wieku, zainteresowań, upodobań oraz posiadanych przez siebie przedmiotów, popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących wieku, zainteresowań, upodobań oraz posiadanych przez siebie przedmiotów, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących wieku, zainteresowań, upodobań oraz posiadanych przez siebie przedmiotów, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, częstotliwością i porą wykonywania czynności dnia codziennego.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, częstotliwością i porą wykonywania czynności dnia codziennego, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, częstotliwością i porą wykonywania czynności dnia codziennego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, częstotliwością i porą wykonywania czynności dnia codziennego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (nazwy państw, narodowości, nazwy ubrań, zwierząt, mebli, sprzętów sportowych, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy codziennych czynności, nazwy członków rodziny), formę dzierżawczą â€?s, przedimki nieokreślone a/an, określniki some i any, konstrukcje z There is/There are, zaimki wskazujące this, that, these, those, czasownik have/has got, czasownik to be w czasie present simple, czas present simple, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwościoraz czasownik modalny can.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (nazwy państw, narodowości, nazwy ubrań, zwierząt, mebli, sprzętów sportowych, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy codziennych czynności, nazwy członków rodziny), formę dzierżawczą â€?s, przedimki nieokreślone a/an, określniki some i any, konstrukcje z There is/There are, zaimki wskazujące this, that, these, those, czasownik have/has got, czasownik to be w czasie present simple, czas present simple, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwościoraz czasownik modalny can, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (nazwy państw, narodowości, nazwy ubrań, zwierząt, mebli, sprzętów sportowych, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy codziennych czynności, nazwy członków rodziny), formę dzierżawczą â€?s, przedimki nieokreślone a/an, określniki some i any, konstrukcje z There is/There are, zaimki wskazujące this, that, these, those, czasownik have/has got, czasownik to be w czasie present simple, czas present simple, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwościoraz czasownik modalny can, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (nazwy państw, narodowości, nazwy ubrań, zwierząt, mebli, sprzętów sportowych, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy codziennych czynności, nazwy członków rodziny), formę dzierżawczą â€?s, przedimki nieokreślone a/an, określniki some i any, konstrukcje z There is/There are, zaimki wskazujące this, that, these, those, czasownik have/has got, czasownik to be w czasie present simple, czas present simple, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwościoraz czasownik modalny can, popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd różnych osób, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń wyraża prośby, zgadza się lub odmawia ich wykonania, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża prośby, zgadza się lub odmawia ich wykonania, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża prośby, zgadza się lub odmawia ich wykonania, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża prośby, zgadza się lub odmawia ich wykonania, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie na temat obozu wakacyjnego, na którym przebywa, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z proszeniem, pytaniem o zgodę.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie na temat obozu wakacyjnego, na którym przebywa, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z proszeniem, pytaniem o zgodę , popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie na temat obozu wakacyjnego, na którym przebywa, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z proszeniem, pytaniem o zgodę , często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie na temat obozu wakacyjnego, na którym przebywa, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi aktualnie czynnościami oraz z obozem wakacyjnym i odbywającymi się tam czynnościami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi aktualnie czynnościami oraz z obozem wakacyjnym i odbywającymi się tam czynnościami, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi aktualnie czynnościami oraz z obozem wakacyjnym i odbywającymi się tam czynnościami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi aktualnie czynnościami oraz z obozem wakacyjnym i odbywającymi się tam czynnościami, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy sportów, przymiotniki opisujące wygląd, nazwy czynności, nazwy części ciała), czas present continuous, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can/could.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy sportów, przymiotniki opisujące wygląd, nazwy czynności, nazwy części ciała), czas present continuous, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can/could, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy sportów, przymiotniki opisujące wygląd, nazwy czynności, nazwy części ciała), czas present continuous, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can/could, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy sportów, przymiotniki opisujące wygląd, nazwy czynności, nazwy części ciała), czas present continuous, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can/could, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń tworzy opis wyglądu wybranej osoby, pisze krótkie teksty opisujące wykonywane czynności, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy opis wyglądu wybranej osoby, pisze krótkie teksty opisujące wykonywane czynności, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy opis wyglądu wybranej osoby, pisze krótkie teksty opisujące wykonywane czynności, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy opis wyglądu wybranej osoby, pisze krótkie teksty opisujące wykonywane czynności, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 2

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Opis miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich urządzenia i sprzęty, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich urządzenia i sprzęty, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich urządzenia i sprzęty, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich urządzenia i sprzęty, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis czynności

Uczeń w sposób płynny opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w tej chwili, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w tej chwili, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w tej chwili, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w tej chwili, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń przeprasza z zaistniałe sytuacje, tłumaczy swoje postępowanie i reaguje na przeprosiny, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

Uczeń przeprasza z zaistniałe sytuacje, tłumaczy swoje postępowanie i reaguje na przeprosiny, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przeprasza z zaistniałe sytuacje, tłumaczy swoje postępowanie i reaguje na przeprosiny, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przeprasza z zaistniałe sytuacje, tłumaczy swoje postępowanie i reaguje na przeprosiny, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z częstotliwością wykonywania różnych prac i obowiązków domowych.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z częstotliwością wykonywania różnych prac i obowiązków domowych, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z częstotliwością wykonywania różnych prac i obowiązków domowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z częstotliwością wykonywania różnych prac i obowiązków domowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy prac i obowiązków domowych, sprzętów i urządzeń znajdujących się w domu, słownictwo związane z opisywaniem wyglądu), czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości (przysłówki częstotliwości), przysłówki sposobu (adverbs of manner).

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy prac i obowiązków domowych, sprzętów i urządzeń znajdujących się w domu, słownictwo związane z opisywaniem wyglądu), czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości (przysłówki częstotliwości), przysłówki sposobu (adverbs of manner), popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy prac i obowiązków domowych, sprzętów i urządzeń znajdujących się w domu, słownictwo związane z opisywaniem wyglądu), czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości (przysłówki częstotliwości), przysłówki sposobu (adverbs of manner), popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy prac i obowiązków domowych, sprzętów i urządzeń znajdujących się w domu, słownictwo związane z opisywaniem wyglądu), czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości (przysłówki częstotliwości), przysłówki sposobu (adverbs of manner), popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje idealnego robota wykonującego różne prace domowe, pisze tekst na temat prac wykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w domu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje idealnego robota wykonującego różne prace domowe, pisze tekst na temat prac wykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w domu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje idealnego robota wykonującego różne prace domowe, pisze tekst na temat prac wykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w domu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje idealnego robota wykonującego różne prace domowe, pisze tekst na temat prac wykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w domu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 3

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Opis miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich meble i elementy wyposażenia, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich meble i elementy wyposażenia, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich meble i elementy wyposażenia, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich meble i elementy wyposażenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny swoją opinię na temat różnych sławnych osób, zgadza się lub przeciwstawia opinii innych osób, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat różnych sławnych osób, zgadza się lub przeciwstawia opinii innych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat różnych sławnych osób, zgadza się lub przeciwstawia opinii innych osób, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat różnych sławnych osób, zgadza się lub przeciwstawia opinii innych osób, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń, mebli, elementów wyposażenia domu), czas present simple, przyimki miejsca, czasownik to be w czasie past simple, konstrukcję There was/There were.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń, mebli, elementów wyposażenia domu), czas present simple, przyimki miejsca, czasownik to be w czasie past simple, konstrukcję There was/There were, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń, mebli, elementów wyposażenia domu), czas present simple, przyimki miejsca, czasownik to be w czasie past simple, konstrukcję There was/There were, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń, mebli, elementów wyposażenia domu), czas present simple, przyimki miejsca, czasownik to be w czasie past simple, konstrukcję There was/There were, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze krótki tekst opisujący swój pokój z przeszłości, pocztówkę i krótki list e-mail na temat miejsca z odbytej podróży, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze krótki tekst opisujący swój pokój z przeszłości, pocztówkę i krótki list e-mail na temat miejsca z odbytej podróży, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótki tekst opisujący swój pokój z przeszłości, pocztówkę i krótki list e-mail na temat miejsca z odbytej podróży, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótki tekst opisujący swój pokój z przeszłości, pocztówkę i krótki list e-mail na temat miejsca z odbytej podróży, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 4

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny opisuje słynnych sportowców i ich dokonania, różne zawody, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje słynnych sportowców i ich dokonania, różne zawody, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje słynnych sportowców i ich dokonania, różne zawody, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje słynnych sportowców i ich dokonania, różne zawody, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis czynności

Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonane w przeszłości, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę, podawaniem informacji turystycznej.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę, podawaniem informacji turystycznej , popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę, podawaniem informacji turystycznej, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z pytaniem o drogę, podawaniem informacji turystycznej, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z różnych środków transportu.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z różnych środków transportu, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z różnych środków transportu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z różnych środków transportu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zawodów, nazwy kierunków, środków transportu), czas past simple i czasowniki regularne w formie przeszłej, przyimki miejsca.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zawodów, nazwy kierunków, środków transportu), czas past simple i czasowniki regularne w formie przeszłej, przyimki miejsca, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zawodów, nazwy kierunków, środków transportu), czas past simple i czasowniki regularne w formie przeszłej, przyimki miejsca, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zawodów, nazwy kierunków, środków transportu), czas past simple i czasowniki regularne w formie przeszłej, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze krótką biografię sławnej osoby, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze krótką biografię sławnej osoby, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótką biografię sławnej osoby, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótką biografię sławnej osoby, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 5

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Opis czynności

Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonane w przeszłości, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z kupowaniem biletu do kina.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z kupowaniem biletu do kina, popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z kupowaniem biletu do kina, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z kupowaniem biletu do kina, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z obejrzanym ostatnio filmem.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z obejrzanym ostatnio filmem, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z obejrzanym ostatnio filmem, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z obejrzanym ostatnio filmem, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., słownictwo związane z kinem i telewizją), czas present simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., słownictwo związane z kinem i telewizją), czas present simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., słownictwo związane z kinem i telewizją), czas present simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., słownictwo związane z kinem i telewizją), czas present simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony film, ulubionego aktora lub aktorkę, ulubiona postać filmową, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony film, ulubionego aktora lub aktorkę, ulubiona postać filmową, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony film, ulubionego aktora lub aktorkę, ulubiona postać filmową, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony film, ulubionego aktora lub aktorkę, ulubiona postać filmową, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 6

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z zamawianiem jedzeniem i picia w restauracji.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z zamawianiem jedzeniem i picia w restauracji, popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z zamawianiem jedzeniem i picia w restauracji, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z zamawianiem jedzeniem i picia w restauracji, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami dotyczącymi jedzenia, z zawartością lodówki, przeprowadza ankietę dotyczącą zdrowego odżywiania się.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami dotyczącymi jedzenia, z zawartością lodówki, przeprowadza ankietę dotyczącą zdrowego odżywiania się, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami dotyczącymi jedzenia, z zawartością lodówki, przeprowadza ankietę dotyczącą zdrowego odżywiania się, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami dotyczącymi jedzenia, z zawartością lodówki, przeprowadza ankietę dotyczącą zdrowego odżywiania się, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any, pytania z How much/How many?, formy lots of/much/many.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozd rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any, pytania z How much/How many?, formy lots of/much/many l, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any, pytania z How much/How many?, formy lots of/much/many, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any, pytania z How much/How many?, formy lots of/much/many, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego sposobu odżywiania się, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego sposobu odżywiania się, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego sposobu odżywiania się, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego sposobu odżywiania się, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 7

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Porównywanie

Uczeń w sposób płynny porównuje różne miejsca oraz elementy krajobrazu ze względu na ich cechy, nie popełniając większych błędów.

Uczeń porównuje różne miejsca oraz elementy krajobrazu ze względu na ich cechy, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne miejsca oraz elementy krajobrazu ze względu na ich cechy, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne miejsca oraz elementy krajobrazu ze względu na ich cechy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o informacje na temat atrakcji turystycznych i udzielaniem takich informacji.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o informacje na temat atrakcji turystycznych i udzielaniem takich informacji , popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o informacje na temat atrakcji turystycznych i udzielaniem takich informacji, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z pytaniem o informacje na temat atrakcji turystycznych i udzielaniem takich informacji, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z pogodą i warunkami pogodowymi.