Wróć

Kryteria ocen

Wymagania na poszczególne oceny

1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieś kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywaś prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.

Uczeń:

 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je wcodziennej pracy przy komputerze,
 • wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe: kopiuj, wklej, zapisz,
 • z pomocą nauczyciela tworzy plan pracy bez użycia list numerowanych,
 • z pomocą nauczyciela tworzy plan lekcji na bazie tabeli,
 • rozpoznaje podstawowe opcje formatowania tekstu dekoracyjnego i modyfikuje tekst dekoracyjny,
 • uruchamia opcję OneDrive,
 • odtwarza prezentację,
 • wybiera motyw i wpisuje tytuł prezentacji,
 • tworzy Album fotograficzny iwstawia do niego zdjęcie,
 • dodaje nowe slajdy do prezentacji, wstawia do niej zdjęcia izmienia ich wielkośś,
 • z pomocą nauczyciela dodaje dźwięk do prezentacji,
 • wymienia zastosowania animacji w prezentacji i odnajduje w programie kartę Animacje,
 • uruchamia program Logomocja i omawia jego interfejs,
 • wprawia żółwia w ruch,
 • wyjaśnia, co to jest procedura,
 • podaje polecenie, które pozwala wypełniś figurę kolorem,
 • z pomocą nauczyciela wyjaśnia na przykładzie pojęcie zmiennej.

2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):

 • wyróżnia graficznie tytuł i zapisuje tekst z podziałem na akapity,
 • tworzy plan pracy wyłącznie przy użyciu listy numerowanej,
 • samodzielnie tworzy plan lekcji z wykorzystaniem tabeli,
 • stosuje opcje obramowania i tła strony,
 • wymienia zastosowania opcji OneDrive,
 • w prezentacji zmienia schemat kolorów motywów i dodaje kolejne slajdy,
 • dodaje tytuł Albumu fotograficznego i podpisy pod zdjęciami,
 • stosuje przejścia między slajdami,
 • wstawia tekst dekoracyjny,
 • wstawia film do prezentacji,
 • dodaje obiekty i podstawowe animacje do prezentacji,
 • rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu wyłącznie poleceń pierwotnych lub procedury,
 • zapisuje procedurę pozwalającą narysowaś kwadrat wypełniony kolorem,
 • omawia sposób zapisywania podstawowych działań matematycznych iwpisywania tekstu.

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych):

 • stosuje podstawowe elementy formatowania (np. pogrubienie, pochylenie), dodaje nagłówek i zdjęcie do tekstu,
 • tworzy scenariusz przy użyciu jednopoziomowej listy numerowanej zwykorzystaniem stylów,
 • projektuje układ i styl tabeli, korzystając z dostępnych opcji,
 • formatuje obraz za pomocą stylów i wykorzystuje opcję Kształty,
 • stosuje opcję OneDrive do tworzenia i udostępniania dokumentów,
 • wstawia grafikę do prezentacji,
 • formatuje zdjęcia z wykorzystaniem opcji Korekty, Kolor i Efekty artystyczne,
 • rozpoznaje rodzaje animacji i stosuje animacje do obiektów w prezentacji,
 • modyfikuje parametry odtwarzania dodanego dźwięku, filmu oraz animacji,
 • rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu powtórzenia,
 • pisze procedury umożliwiające rysowanie innych figur niż kwadrat i prostokąt,
 • zapisuje procedurę rysującą rozetę,
 • modyfikuje polecenia w procedurze rysowania figury geometrycznej tak, aby uzyskiwaś różne figury o różnych kolorach konturu i wypełnienia,
 • rysuje mozaikę złożoną z jednakowych podstawowych figur w takim samym kolorze,
 • wyjaśnia mechanizm procedury ze zmienną,
 • zapisuje poprawną procedurę z parametrem.

4. Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości iumiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):

 • formatuje pracę pisemną, nadając jej estetyczny wygląd, zgodny z zasadami pisania tekstów,
 • zamieszcza w pracy zdjęcie i informację o jego źródle,
 • tworzy przejrzysty i czytelny plan pracy z wykorzystaniem wielopoziomowych list numerowanych,
 • modyfikuje styl tabeli, dostosowując go do własnych potrzeb,
 • przygotowuje estetyczną, spójną pracę z wykorzystaniem dostępnych opcji formatowania tekstu dekoracyjnego, ilustracji, układu strony i kształtów,
 • wykorzystuje opcję OneDrive do stworzenia prezentacji,
 • tworzy przejrzystą prezentację z wykorzystaniem grafiki,
 • modyfikuje tło zdjęcia i wykorzystuje opcję Kształty,
 • tworzy prezentację, dostosowując środki wyrazu do przekazywanych treści,
 • zapisuje przygotowaną prezentację jako plik wideo,
 • planuje i tworzy prostą animację,
 • rysuje dowolny wielokąt równoboczny,
 • tworzy skomplikowane rozety przy użyciu procedury,
 • samodzielnie rysuje mozaiki złożone z jednakowych figur w różnych kolorach,
 • zapisuje procedurę łączącą zmienną i tekst,
 • tworzy procedurę z kilkoma parametrami.

5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych