Wróć

Kryteria ocen

Wymagania na poszczególne oceny

1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieś kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywaś prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.

Uczeń:

 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je w codziennej pracy przy komputerze,
 • wymienia nazwę pierwszego cyfrowego komputera,
 • podaje definicje komputera i zestawu komputerowego,
 • podaje definicje folderu/katalogu i pliku,
 • rozpoznaje systemy operacyjne znajdujące się na szkolnym i domowym komputerze,
 • tworzy foldery we wskazanym przez nauczyciela miejscu na dysku,
 • przenosi pliki do wskazanych przez nauczyciela folderów,
 • kopiuje foldery i pliki,
 • wyjaśnia, do czego służy internet,
 • wymienia zagrożenia związane z korzystaniem z internetu,
 • zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
 • wyjaśnia, do czego służy przeglądarka internetowa,
 • tworzy (przy pomocy nauczyciela) prostą notatkę z wykorzystaniem treści znalezionych winternecie,
 • tworzy w programie Paint proste rysunki, korzystając z Pędzli i Kolorów,
 • tworzy w programie Paint rysunki, korzystając z opcji odbicia i obrotu wybranego fragmentu obrazu,
 • korzysta z narzędzia Tekst w programie Paint,
 • zapisuje prace wykonane w programie Paint w formacie png,
 • wyjaśnia pojęcie poczta elektroniczna,
 • loguje się (z pomocą nauczyciela) na swoje konto poczty elektronicznej,
 • odczytuje e-maile i odpowiada na nie,
 • podaje definicję netykiety,
 • zna przynajmniej trzy zasady netykiety i stosuje je w praktyce.

2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):

 • wymienia najważniejsze wydarzenia z historii powstania komputera,
 • wymienia elementy zestawu komputerowego,
 • wymienia trzy dowolne elementy budowy komputera,
 • wymienia po jednym przykładzie urządzeń wejścia i wyjścia,
 • wyjaśnia pojęcie system operacyjny,
 • odróżnia pliki od folderów,
 • porządkuje (z pomocą nauczyciela) swój folder na szkolnym komputerze,
 • podaje przykłady zastosowania internetu w życiu codziennym,
 • odróżnia przeglądarkę od wyszukiwarki internetowej,
 • znajduje proste hasła i strony wskazane w podręczniku za pomocą wyszukiwarki google.pl,
 • wymienia ogólne zasady korzystania zmateriałów zinternetu,
 • wyszukuje zdjęcia winternecie,
 • tworzy prostą notatkę z wykorzystaniem treści znalezionych w internecie,
 • tworzy rysunki w programie Paint, korzystając z podstawowych narzędzi tego programu,
 • tworzy rysunki w programie Paint, korzystając z narzędzia Krzywa,
 • kopiuje fragmenty obrazu i wkleja je do innego obrazu programu Paint,
 • tworzy tekst wprogramie Paint zzastosowaniem efektu cienia,
 • pracując w grupie, tworzy w programie Paint elementy obrazu,
 • wyjaśnia, z jakich elementów składa się adres e-mail,
 • dodaje kontakty na swoim koncie poczty elektronicznej,
 • pisze e-maile i wysyła je,
 • podaje kilka przykładów emotikonów,
 • stosuje zasady netykiety w komunikacji elektronicznej,
 • zna procedurę wstawiania załączników do e-maili,
 • wymienia zagrożenia płynące z rozmowy na czacie i stosuje się do zasad bezpieczeństwa,
 • kontaktuje się z innymi uczniami za pomocą czatu.

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych):

 • wymienia (z uwzględnieniem przedziałów czasowych) najważniejsze wydarzenia z historii powstania komputera,
 • wymienia nazwy pierwszych modeli komputerów,
 • wyjaśnia zastosowanie trzech dowolnych elementów budowy komputera,
 • wymienia po trzy przykłady urządzeń wejścia i wyjścia,
 • podaje po trzy przykłady systemów operacyjnych komputerów i urządzeń mobilnych,
 • wyjaśnia różnicę między komercyjnym a niekomercyjnym programem komputerowym,
 • wyjaśnia różnicę między plikiem a folderem,
 • samodzielnie porządkuje swój folder na szkolnym komputerze,
 • wyjaśnia (w prosty sposób) pojęcie internet,
 • wymienia podstawowe fakty z historii powstania internetu,
 • podaje przykłady co najmniej dwóch przeglądarek internetowych idwóchwyszukiwarek internetowych,
 • wyszukuje konkretne informacje, korzystając z wyszukiwarek internetowych,
 • korzysta (krytycznie) z usługi Tłumacza Google w celu przetłumaczenia podanych słów,
 • korzysta z zaawansowanych opcji wyszukiwania zdjęś przez wyszukiwarkę google.pl,
 • wyjaśnia, co jest legalne, aco nielegalne podczas korzystania z plików pobranych zinternetu,
 • tworzy w edytorze tekstu notatkę wzbogaconą o materiały znalezione w internecie,
 • kopiuje fragmenty stron internetowych do dokumentu MS Word 2010,
 • sprawnie korzysta z wielu narzędzi programu Paint w celu stworzenia rysunku,
 • edytuje i dodaje własne kolory w programie Paint,
 • sprawnie wykorzystuje narzędzie Krzywa w celu stworzenia rysunku w programie Paint,
 • kopiuje i wkleja fragmenty obrazu do nowego dokumentu programu Paint z zastosowaniem obrotu obiektów,
 • tworzy w programie Paint tekst i wzbogaca go o efekt cienia oraz dodaje do niego tło,
 • wyjaśnia pojęcia: użytkownik konta pocztowego, serwer poczty elektronicznej,
 • wymienia zasady tworzenia bezpiecznego hasła konta poczty elektronicznej,
 • komunikuje się z innymi osobami za pomocą poczty elektronicznej,
 • grupuje kontakty na swoim koncie poczty elektronicznej,
 • dodaje nowe kontakty do grup kontaktów na koncie poczty elektronicznej,
 • załącza pliki do e-maili,
 • dodaje do e-maili emotikony,
 • wysyła i akceptuje zaproszenia do swoich kontaktów poczty elektronicznej.

4. Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):

 • wymienia etapy rozwoju maszyny liczącej i komputera oraz zna ich zastosowanie,
 • wyjaśnia zastosowanie pięciu wybranych elementów budowy komputera,
 • wymienia po minimum pięś przykładów urządzeń wejścia i wyjścia,
 • wyjaśnia pojęcie programowanie,
 • wymienia po kilka przykładów systemów operacyjnych komputerów i urządzeń mobilnych,
 • podaje przykłady kliku programów komercyjnych i ich niekomercyjnych odpowiedników, wyjaśnia ogólnie, czym się różnią,
 • opisuje pożytki płynące z korzystania zinternetu,
 • opisuje historię powstania internetu,
 • trafnie formułuje zapytania w przeglądarce internetowej oraz wybiera odpowiednie treści zwyników wyszukiwania,
 • podaje przykłady legalnego korzystania zzasobów internetowych w życiu codziennym,
 • wyjaśnia pojęcie licencjaCreativeCommons,
 • tworzy notatkę w edytorze tekstu wzbogaconą o zdjęcia z odnośnikami do materiałów multimedialnych w internecie,
 • korzysta z funkcji zaawansowanych, przenoszenia i kopiowania elementów do obrazu wprogramie Paint,
 • tworzy staranne prace w programie Paint, dbając o szczegóły rysunku,
 • samodzielnie wykonuje rysunki w programie Paint, korzystając z opcji zwielokrotniania iprzekształcania obiektów,
 • tworzy w programie Paint tekst z efektem 3D i starannie rysuje efektowne tło tekstu,
 • zakłada z pomocą nauczyciela konto pocztowe,
 • opisuje interfejs konta pocztowego,
 • swobodnie komunikuje się za pomocą e-maili, używając pojedynczych kontaktów oraz grup,
 • formatuje e-maile,
 • korzysta w bezpieczny sposób z czatu, szanując innych użytkowników,
 • z pomocą nauczyciela korzysta z aplikacji OneDrive (lub innej usługi w chmurze).

5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości iumiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.