Wróć

Kryteria ocen

New English Zone 3

Kryteria oceny

 

 

Revision Unit

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Revision Unit i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Revision Unit i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Revision Unit i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Revision Unit i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z ilością i liczbą różnych rzeczy, umiejętnościami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, opinią na wskazane tematy, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, opinią na wskazane tematy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Revision Unit, czas present simple, present continuous, past simple, wyrażenie There is/There are, czasownik modalny can, przyimki miejsca, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania How much?/How many?.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter, przyimki miejsca, formę dzierżawczą â€?s, zaimki osobowe i dzierżawcze, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter, przyimki miejsca, formę dzierżawczą â€?s, zaimki osobowe i dzierżawcze, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter, przyimki miejsca, formę dzierżawczą â€?s, zaimki osobowe i dzierżawcze, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z działaniem i korzystaniem z miejsc uprawiania sportów.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z działaniem i korzystaniem z miejsc uprawiania sportów, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z działaniem i korzystaniem z miejsc uprawiania sportów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z działaniem i korzystaniem z miejsc uprawiania sportów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst na temat swojej ulubionej dyscypliny sportowej, list z letniego obozu sportowego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst na temat swojej ulubionej dyscypliny sportowej, list z letniego obozu sportowego, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat swojej ulubionej dyscypliny sportowej, list z letniego obozu sportowego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat swojej ulubionej dyscypliny sportowej, list z letniego obozu sportowego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 2

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń pyta o pozwolenie i zakazuje różnych rzeczy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

Uczeń pyta o pozwolenie i zakazuje różnych rzeczy, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pyta o pozwolenie i zakazuje różnych rzeczy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pyta o pozwolenie i zakazuje różnych rzeczy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi miejscami, środkami transportu, dojazdem do różnych miejsc, wydarzeniami z przeszłości.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi miejscami, środkami transportu, dojazdem do różnych miejsc, wydarzeniami z przeszłości, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi miejscami, środkami transportu, dojazdem do różnych miejsc, wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi miejscami, środkami transportu, dojazdem do różnych miejsc, wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, czas past simple, określenia czasu w czasie past simple, przyimki w określeniach czasu, przyimki miejsca, must i mustn’t.

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, czas past simple, określenia czasu w czasie past simple, przyimki w określeniach czasu, przyimki miejsca, must i mustn’t, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, czas past simple, określenia czasu w czasie past simple, przyimki w określeniach czasu, przyimki miejsca, must i mustn’t, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, czas past simple, określenia czasu w czasie past simple, przyimki w określeniach czasu, przyimki miejsca, must i mustn’t, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst na temat długiej podróży, list opisujący wybraną podróż, opisuje wybrany stan Ameryki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst na temat długiej podróży, list opisujący wybraną podróż, opisuje wybrany stan Ameryki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat długiej podróży, list opisujący wybraną podróż, opisuje wybrany stan Ameryki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat długiej podróży, list opisujący wybraną podróż, opisuje wybrany stan Ameryki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 3

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Opis miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje położenie różnych miejsc i budynków w mieście, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc i budynków w mieście, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc i budynków w mieście, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc i budynków w mieście, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wskazywaniem drogi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wskazywaniem drogi, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wskazywaniem drogi, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wskazywaniem drogi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, przyimki miejsca, zaimki dzierżawcze przymiotne i rzeczowne, tryb rozkazujący.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, przyimki miejsca, zaimki dzierżawcze przymiotne i rzeczowne, tryb rozkazujący, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, przyimki miejsca, zaimki dzierżawcze przymiotne i rzeczowne, tryb rozkazujący, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, przyimki miejsca, zaimki dzierżawcze przymiotne i rzeczowne, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze instrukcję obsługi maszyny, opisuje wybrane zwierzę żyjące w Polsce i Australii, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze instrukcję obsługi maszyny, opisuje wybrane zwierzę żyjące w Polsce i Australii, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze instrukcję obsługi maszyny, opisuje wybrane zwierzę żyjące w Polsce i Australii, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze instrukcję obsługi maszyny, opisuje wybrane zwierzę żyjące w Polsce i Australii, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 4

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Opis czynności

Uczeń w sposób płynny opisuje prace domowe wykonywane przez siebie i inne osoby oraz umiejętności robotów z tym związane, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje prace domowe wykonywane przez siebie i inne osoby oraz umiejętności robotów z tym związane, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje prace domowe wykonywane przez siebie i inne osoby oraz umiejętności robotów z tym związane, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje prace domowe wykonywane przez siebie i inne osoby oraz umiejętności robotów z tym związane, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń składa propozycje i reaguje na nie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

Uczeń składa propozycje i reaguje na nie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń składa propozycje i reaguje na nie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń składa propozycje i reaguje na nie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z pracami wykonywanymi w domu.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z pracami wykonywanymi w domu, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z pracami wykonywanymi w domu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z pracami wykonywanymi w domu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości, czasownik modalny can, shall i will w propozycjach, tryb rozkazujący.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości, czasownik modalny can, shall i will w propozycjach, tryb rozkazujący, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości, czasownik modalny can, shall i will w propozycjach, tryb rozkazujący, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości, czasownik modalny can, shall i will w propozycjach, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst na temat swojej przewidywanej przyszłości, typowego tygodnia z uwzględnieniem opisu swojej rodziny, dnia i wykonywanych prac domowych, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst na temat swojej przewidywanej przyszłości, typowego tygodnia z uwzględnieniem opisu swojej rodziny, dnia i wykonywanych prac domowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat swojej przewidywanej przyszłości, typowego tygodnia z uwzględnieniem opisu swojej rodziny, dnia i wykonywanych prac domowych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat swojej przewidywanej przyszłości, typowego tygodnia z uwzględnieniem opisu swojej rodziny, dnia i wykonywanych prac domowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża swoją opinię na temat umiejętności robotów, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat umiejętności robotów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat umiejętności robotów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat umiejętności robotów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

UNIT 5

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Porównywanie

Uczeń w sposób płynny porównuje różne miejsca, osoby i rzeczy , atrakcje turystyczne, nie popełniając większych błędów.

Uczeń porównuje różne miejsca, osoby i rzeczy , atrakcje turystyczne, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne miejsca, osoby i rzeczy , atrakcje turystyczne, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne miejsca, osoby i rzeczy , atrakcje turystyczne, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń proponuje i sugeruje różne rozwiązania problemów, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

Uczeń proponuje i sugeruje różne rozwiązania problemów, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń proponuje i sugeruje różne rozwiązania problemów, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń proponuje i sugeruje różne rozwiązania problemów, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, przymiotniku w stopniu wyższym, konstrukcja as przymiotnik as, because, przyimki, konstrukcję Why don’t you bezokolicznik?, konstrukcję How about czasownik z końcówką "ing?.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, przymiotniku w stopniu wyższym, konstrukcja as przymiotnik as, because, przyimki, konstrukcję Why don’t you bezokolicznik?, konstrukcję How about czasownik z końcówką "ing?, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, przymiotniku w stopniu wyższym, konstrukcja as przymiotnik as, because, przyimki, konstrukcję Why don’t you bezokolicznik?, konstrukcję How about czasownik z końcówką "ing?, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, przymiotniku w stopniu wyższym, konstrukcja as przymiotnik as, because, przyimki, konstrukcję Why don’t you bezokolicznik?, konstrukcję How about czasownik z końcówką "ing?, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje swoją miejscowość, swoje ulubione wakacje, wybrany budynek w Polsce, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją miejscowość, swoje ulubione wakacje, wybrany budynek w Polsce, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje swoją miejscowość, swoje ulubione wakacje, wybrany budynek w Polsce, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje swoją miejscowość, swoje ulubione wakacje, wybrany budynek w Polsce, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 6

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Porównywanie

Uczeń w sposób płynny porównuje różne osoby, miejsca i rzeczy, nie popełniając większych błędów.

Uczeń porównuje różne osoby, miejsca i rzeczy, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne osoby, miejsca i rzeczy, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne osoby, miejsca i rzeczy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń kupuje różne produkty w sklepie, pyta o cenę i rozmiar, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

Uczeń kupuje różne produkty w sklepie, pyta o cenę i rozmiar, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń kupuje różne produkty w sklepie, pyta o cenę i rozmiar, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń kupuje różne produkty w sklepie, pyta o cenę i rozmiar, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst na temat zakupów w swojej miejscowości lub najciekawszych miejsc wartych odwiedzenia w Polsce, lub letnich i zimowych form rozrywki w Polsce, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst na temat zakupów w swojej miejscowości lub najciekawszych miejsc wartych odwiedzenia w Polsce, lub letnich i zimowych form rozrywki w Polsce, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat zakupów w swojej miejscowości lub najciekawszych miejsc wartych odwiedzenia w Polsce, lub letnich i zimowych form rozrywki w Polsce, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat zakupów w swojej miejscowości lub najciekawszych miejsc wartych odwiedzenia w Polsce, lub letnich i zimowych form rozrywki w Polsce, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny swoją opinię na temat swoich upodobań związanych z robieniem zakupów, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat na temat swoich upodobań związanych z robieniem zakupów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat na temat swoich upodobań związanych z robieniem zakupów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat na temat swoich upodobań związanych z robieniem zakupów óre w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

UNIT 7

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń wita się, żegna i prowadzi rozmowę towarzyską, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wita się, żegna i prowadzi rozmowę towarzyską, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wita się, żegna i prowadzi rozmowę towarzyską, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wita się, żegna i prowadzi rozmowę towarzyską, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis czynności

Uczeń w sposób płynny opisuje obowiązki oraz to, czego nie musi robić, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje obowiązki oraz to, czego nie musi robić, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje obowiązki oraz to, czego nie musi robić, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje obowiązki oraz to, czego nie musi robić, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czasownik have to/Don’t have to, mustn’t.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czasownik have to/Don’t have to, mustn’t, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czasownik have to/Don’t have to, mustn’t, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czasownik have to/Don’t have to, mustn’t, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze list e-mail na temat swojej szkoły, list na temat planowanej wycieczki szkolnej, opisuje wybraną potrawę, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze list e-mail na temat swojej szkoły, list na temat planowanej wycieczki szkolnej, opisuje wybraną potrawę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze list e-mail na temat swojej szkoły, list na temat planowanej wycieczki szkolnej, opisuje wybraną potrawę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze list e-mail na temat swojej szkoły, list na temat planowanej wycieczki szkolnej, opisuje wybraną potrawę, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 8

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJÄ„CA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

Opis planów i zamierzeń

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje plany na najbliższą przyszłość, nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje swoje plany na najbliższą przyszłość, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoje plany na najbliższą przyszłość, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoje plany na najbliższą przyszłość, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń prosi o pożyczenie różnych rzeczy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

Uczeń prosi o pożyczenie różnych rzeczy, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prosi o pożyczenie różnych rzeczy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prosi o pożyczenie różnych rzeczy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, czas past simple.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje swoje imieniny, pisze tekst na temat swojej szkoły i klasy, tworzy tekst na temat świąt obchodzonych w Polsce i w innych krajach, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoje imieniny, pisze tekst na temat swojej szkoły i klasy, tworzy tekst na temat świąt obchodzonych w Polsce i w innych krajach, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje swoje imieniny, pisze tekst na temat swojej szkoły i klasy, tworzy tekst na temat świąt obchodzonych w Polsce i w innych krajach, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje swoje imieniny, pisze tekst na temat swojej szkoły i klasy, tworzy tekst na temat świąt obchodzonych w Polsce i w innych krajach, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.