Wróć

Kryteria ocen

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI

niedostateczny

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń nie potrafi wykonaś zadań o niewielkim poziomie trudności

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń potrafi wykonaś zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających
  z podstawy programowej
 • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania
  i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzo dobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosowaś poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

celujący

 • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

SŁUCHANIE

 • skupia uwagę na prostych wypowiedziach innych osób
 • reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)
 • rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów
 • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji
 • rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcję, w tym przepis
 • wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza
  w jego warstwie dosłownej, i uzupełnia różne typy notatek graficznych o te informacje
 • rozumie ogólny sens słuchanych utworów
 • rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów
 • dostrzega etyczny wymiar języka (prawdę, kłamstwo, przemilczanie informacji, brutalizację wypowiedzi)
 • rozpoznaje manipulację

CZYTANIE

 • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji (autor, narrator, czytelnik, słuchacz)
 • rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, instrukcję, ogłoszenie, w tym przepis
 • wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza
  w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost, i uzupełnia na podstawie czytanego tekstu różne typy notatek graficznych o te informacje
 • wskazuje części składowe wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
 • rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 • rozumie ogólny sens czytanych utworów
 • określa nastrój wypowiedzi
 • wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz
 • rozpoznaje manipulację
 • rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę
 • stara się czytaś teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, wyróżnia pauzą koniec wypowiedzenia
 • rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (orzeczenie, podmiot)
 • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik)
 • rozpoznaje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
 • wskazuje cudzysłów


DOCIERANIE DO INFORMACJI

• sprawdza pisownię wyrazów w słowniku ortograficznym

• wyszukuje synonimy w słowniku wyrazów bliskoznacznych

• wybiera proste informacje z hasła encyklopedycznego, poradnika, leksykonu, czasopisma, podanej strony internetowej

 1. II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
 • mówi o swoich reakcjach czytelniczych
 • porównuje swoje wrażenia związane z odbiorem innych tekstów
 • wyraża swój stosunek do postaci
 • odróżnia fikcję od rzeczywistości
 • rozpoznaje typowe elementy fikcji, charakterystyczne dla poznanych gatunków
 • odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych w baśniach, legendach, mitach, bajkach, opowiadaniach, powieściach
 • odróżnia autora od osoby mówiącej w tekście literackim
 • charakteryzuje osobę mówiącą na podstawie jej wypowiedzi
 • określa najważniejsze elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia,
 • omawia akcję
 • wyodrębnia w utworze epickim wydarzenia układające się w wątki
 • rozpoznaje baśń, legendę, bajkę, mit, powieśś, opowiadanie, komiks, fraszkę, wiersz, przysłowie
 • rozpoznaje wers, strofę, rym, refren, rytm
 • odróżnia wiersz rymowany od nierymowanego (białego)
 • rozpoznaje przenośnię, porównane, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie
 • wyodrębnia film, program informacyjny, program rozrywkowy, spektakl teatralny spośród innych przekazów i tekstów kultury oraz potrafi nazwaś ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa)
 • odczytuje informacje z plakatu teatralnego

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI

MÓWIENIE

 • nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem
 • formułuje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym
 • w rozmowie zadaje pytania uzupełniające
 • wypowiada komunikaty zawierające proste informacje
 • wyraża wprost swoje intencje
 • odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierowaś prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie, instrukcję, gratulacje, życzenia, przekonaś, zachęciś, przestrzec
 • stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą
  i rówieśnikiem
 • mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, ď¬?lmu
 • za pomocą prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postaś, zwierzę
 • za pomocą prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat, fotografię
 • wygłasza tekst utworu z pamięci (teksty poetyckie, fragmenty prozy)

PISANIE

 • stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
 • zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó " u, rz " ż, CH " h
 • tworzy proste wypowiedzi oraz notatki na podany temat
 • uzupełnia prosty schemat, tabelę
 • zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego i oficjalnego, dialogu, zaproszenia, ogłoszenia, planu ramowego i szczegółowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie, ogłoszenie, instrukcję, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera
  i własnej, proste sprawozdanie
 • zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze z dialogiem
 • za pomocą prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci
 • za pomocą prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu, fotografii
 • stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (stosuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu), fonetyki (dzieli wyrazy przy przenoszeniu do następnej linii, zna sposoby oznaczania miękkości głosek, zauważa różnicę między wymową
  a zapisem samogłosek ustnych, dźwięcznych i bezdźwięcznych)
 • stara się dbaś o estetykę zapisu wypowiedzi

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:

 1. I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

SŁUCHANIE

 • słucha innych, uczestniczy w rozmowie oraz innych sytuacjach komunikacyjnych (zadaje pytania, odpowiada, instruuje, gratuluje, zaprasza, przeprasza)
 • wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu
 • tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu
 • określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu
 • rozpoznaje proste intencje niewyrażone wprost
 • wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz
 • rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne i literackie
 • na podstawie intonacji odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające
 • rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę
 • odróżnia fakty od opinii, wskazuje elementy perswazji

CZYTANIE

 • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
 • określa temat i główną myśl tekstu
 • oddziela informacje ważne od drugorzędnych
 • wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
 • wskazuje cytat
 • wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 • rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, zawiadomienia, ogłoszenia, instrukcji, przepisu
 • określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu, wskazuje morał wyrażony wprost
 • rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne, literackie, reklamowe
 • rozumie funkcję znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, znaku zapytania, wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu), akapitów i marginesów w tekście prozatorskim
 • wskazuje wersy, strofy, rymy w tekstach poetyckich
 • poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania utworów
 • odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych
 • rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (orzeczenie, podmiot, dopełnienie, przydawka, okolicznik)
 • odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego, zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania nierozwiniętego
 • rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, rodzajów gramatycznych (rzeczownik, przymiotnik, zaimek w związku z rzeczownikiem), osób, czasów i rodzajów gramatycznych (czasownik), określa stopień przymiotnika i przysłówka
 • posługuje się alfabetem, uwzględnia różnice między zapisem a wymową samogłosek nosowych, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkośś głosek

DOCIERANIE DO INFORMACJI

• wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, słownika wyrazów bliskoznacznych, szkolnego słownika języka polskiego, słownika frazeologicznego

• korzysta z encyklopedii, czasopisma, stron internetowych, leksykonu, poradnika

II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY

 • nazywa swoje reakcje czytelnicze
 • dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe
 • nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, wątki
 • wyodrębnia wątki
 • wskazuje elementy akcji
 • wskazuje w utworze cechy baśni, legendy, bajki, mitu, opowiadania, powieści, wiersza, fraszki, komiksu
 • rozpoznaje przysłowie
 • wskazuje w tekście porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie
 • posługuje się terminami: wiersz rymowany i nierymowany (biały)
 • wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki
 • zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, kurtyna, kulisy, próba, program teatralny, afisz, ujęcie, kadr, plan
 • przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłośś " nienawiśś, przyjaźń " wrogośś, prawda " kłamstwo, wiernośś " zdrada
 • odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)
 • odczytuje przesłanie baśni, odczytuje morał bajek, zauważa metaforyczny charakter mitu
 • odczytuje informacje z plakatu teatralnego

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI

MÓWIENIE

 • świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
 • dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobieraróżne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, stosuje wypowiedzenia oznajmujące, pytające
  i rozkazujące
 • formułuje pytania zamknięte i otwarte
 • udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
 • wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane
  z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą
 • stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
 • składa życzenia, gratulacje, instruuje, przekonuje, zachęca, przestrzega
 • wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne
 • opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postaś, obraz, ilustrację, plakat, fotografię, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków i wyrażeń przyimkowych)
 • dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
 • recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens
 • stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych
 • posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem, postawą ciała)

PISANIE

 • stosuje podstawowe zasady ortograď¬?i dotyczące pisowni ó " u, rz " ż, ch " h
  i interpunkcji
 • odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosowaś odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką literą
 • poprawnie zapisuje nie z różnymi częściami mowy
 • poprawnie zapisuje wyrażenia przyimkowe
 • poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki
 • konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym
 • używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, stosuje przecinki
 • w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • samodzielnie zapisuje dialog
 • dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
 • buduje ramowy i szczegółowy plan wypowiedzi
 • układa opowiadanie odtwórcze z dialogiem oraz z elementami opisu, krótką relację, proste sprawozdanie, zaproszenie, ogłoszenie, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera i własnej, regulamin
 • redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu
 • zapisuje instrukcję z uwzględnieniem sformułowań wskazujących na kolejnośś wykonywanych czynności
 • tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, obrazu, ilustracji, fotografii, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków
  i wyrażeń przyimkowych)
  • w liście prywatnym i oficjalnym, dialogu, zaproszeniu i ogłoszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny
  • stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne
   i przeciwstawne w tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania pojedyncze proste
   i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenia złożone, rozdziela przecinkiem wypowiedzenia składowe w wypowiedzeniu złożonym), fleksji (używa poprawnych form gramatycznych czasowników, rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebników; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym)
  • stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

 1. I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

SŁUCHANIE

• koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych oraz odtwarzanych utworów

• w typowych sytuacjach komunikacyjnych cytuje wypowiedzi innych, wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu

• odróżnia informacje ważne od mniej ważnych

• właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu (również te niewyrażone wprost)

 • na podstawie słuchanego tekstu tworzy notatkę, pisze krótkie streszczenie
 • odróżnia wypowiedzi literackie od informacyjnych i reklamowych
 • dostrzega zależnośś między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy
 • odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich (omawia przesłanie baśni, objaśnia morał bajki, wyjaśnia metaforyczny charakter mitu)
 • rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorców
 • na podstawie intonacji odróżnia zdania neutralne od wykrzyknikowych

CZYTANIE

 • wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio
 • rozumie funkcję akapitu i cytatu w wypowiedzi
 • objaśnia przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi
 • odróżnia teksty literackie od informacyjnych i reklamowych
 • dostrzega zależnośś między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy
 • odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich
 • wskazuje typowe elementy konstrukcyjne w zaproszeniach, życzeniach, gratulacjach, ogłoszeniach, zawiadomieniach, instrukcjach, przepisach
 • głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji, wprowadza pauzę
 • wskazuje różnice między rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, liczebnikami, zaimkami, przyimkami i spójnikami
 • rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze
  i złożone (współrzędnie i podrzędnie)
 • rozpoznaje równoważnik zdania
 • wydziela w zdaniu grupę podmiotu i orzeczenia
 • rozpoznaje zdania bezpodmiotowe
 • ustala stosunki nadrzędno-podrzędne i współrzędne z zdaniu pojedynczym
 • rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, rodzajów; odróżnia formy osobowe czasowników od nieosobowych (bezokolicznik, formy zakończone na -no, -to)
 • odróżnia wyrazy gwarowe od potocznych


DOCIERANIE DO INFORMACJI

• wie, jakiego typu informacje zawierają słownik ortograficzny, słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik frazeologiczny
i umiejętnie je stosuje

• wybiera informacje niewyrażone wprost z różnych źródeł, np. czasopism, stron internetowych

II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY

 • uzasadnia swoje reakcje czytelnicze
 • porównuje swoje wrażenia związane z odbiorem innych tekstów kultury
 • analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, wątek
 • rozpoznaje typowe elementy fikcji, charakterystyczne dla poznanych gatunków
 • omawia zależnośś osoby mówiącej (narratora, podmiotu lirycznego) i świata ukazanego w utworze
 • posługuje się pojęciami: akcja, fabuła, związek przyczynowo-skutkowy
 • omawia powiazania między częściami tekstu (rozdział, podrozdział) w dłuższym utworze prozatorskim, np. w opowiadaniu, powieści
 • identyfikuje baśń, legendę, mit, bajkę, komiks, opowiadanie, powieśś, fraszkę, wiersz, przysłowie
 • omawia akcje w utworze dramatycznym
 • rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu, rytmu oraz objaśnia znaczenie
  i funkcję środków poetyckich, takich jak: przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie
 • dostrzega zależnośś między zastosowanymi w utworze środkami stylistycznymi
  a treścią
 • rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście
 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego, zna główne etapy powstawania filmu
  i przedstawienia, rozumie pojęcie adaptacji
 • określa zadania twórców dzieła filmowego " aktora, reżysera, scenarzysty
 • określa zadania twórców dzieła teatralnego " aktora, reżysera, dekoratora, suflera
 • posługuje się pojęciami z zakresu sztuki filmowej, np. kadr, scena, plan
 • posługuje się pojęciami związanymi z przedstawieniem teatralnym i sztuką teatralną
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłośś " nienawiśś, przyjaźń " wrogośś, prawda " kłamstwo, wiernośś" zdrada
 • konfrontuje sytuację bohaterów z własnym doświadczeniem
 • odczytuje przesłanie utworu

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI

MÓWIENIE

 • dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej, takiej jak: podziękowanie, przemówienie, wystąpienie
 • przedstawia własne zdanie w rozmowie
 • przestrzega zasad kulturalnej rozmowy
 • dyskutuje na wybrany temat
 • świadomie dobiera wypowiedzenia, by osiągnąś zamierzony cel (np. zachęciś, przekonaś, przestrzec)
 • tworzy spójne, logiczne wypowiedzi
 • świadomie dobiera intonację zdaniową
 • udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi
 • uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, ď¬?lmem czy codziennymi sytuacjami; łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu
 • wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń
 • wyjaśnia motywy postępowania postaci
 • gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań
  i postaw
 • wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki i wyrażenia przyimkowe
 • w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postaś, obraz, ilustrację, plakat, fotografię, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuś (np. epitety, porównania, zdrobnienia, poprawnie używa odpowiedniego stopnia przymiotnika i przysłówka)
 • objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów
 • odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów

• umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; stosuje odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu; celowo używa różnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji), fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach), wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu; zwraca uwagę na ważne treści tekstu

 • stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń

PISANIE

 • stosuje poznane zasady ortograď¬?i dotyczące pisowni ó " u, rz " ż, ch " h
  i interpunkcji, poprawnie używa i zapisuje formy nieosobowe czasownika
 • w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, ď¬?lmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe
  i stosuje się do zasad interpunkcji
 • w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne, zastępuje powtarzające się
  w tekście wyrazy odpowiednimi zaimkami
 • w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
 • układa życzenia, gratulacje, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie
 • stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi
 • pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń (pamiętnik, dziennik)
 • zapisuje dialog w opowiadaniu
 • w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postaś, fotografię, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuś (np. epitety, porównania, zdrobnienia)
 • opisując obraz, rzeźbę, ilustrację, plakat, fotografię; stosuje podstawowe słownictwo charakterystyczne dla danej dziedziny sztuki
 • dostrzega błędy ortograď¬?czne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:

 1. I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

SŁUCHANIE

 • przekazuje treśś wysłuchanych wypowiedzi, potrafi ustosunkować się do wypowiedzi innych oraz nawiązać do nich podczas własnej wypowiedzi
 • uzasadnia swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
 • nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi, w sytuacjach typowych odróżnia fakty od opinii

CZYTANIE

 • wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je
  w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą
 • oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytaniu znaczeń dosłownych i przenośnych

• wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie
i notatce

 • nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi
 • nazywa osobę mówiącą w tekście w zależności od rodzaju utworu (podmiot liryczny, narrator)
 • w sytuacjach typowych odróżnia fakty od opinii
 • wskazuje typowe elementy stylistyczne i graficzne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, zawiadomieniach, instrukcjach, przepisach
 • dostrzega relacje między takimi elementami konstrukcji, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity
 • głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu
 • interpretuje głosowo wybrane fragmenty prozy
 • rozumie funkcje użytych w tekście zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, pojedynczych i złożonych, równoważników zdań
 • rozumie funkcję użytych form przypadków, liczb, osób, czasów w tekstach literackich, użytkowych, reklamowych
 • wykorzystuje wiedzę o języku podczas analizy różnych tekstów kultury

DOCIERANIE DO INFORMACJI

• w zależności od celu poszukiwań świadomie wybiera odpowiedni słownik (słownik ortograficzny, słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik frazeologiczny)

• konfrontuje ze sobą informacje zgromadzone na podstawie różnych źródeł

 1. II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
 • konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami
 • charakteryzuje osobę mówiącą na podstawie jej wypowiedzi
 • objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim oraz środków stylistycznych w utworze poetyckim (w tym rozróżnia ożywienie
  i uosobienie jako rodzaje przenośni)
 • omawia funkcje elementów realistycznych i fantastycznych w: baśniach, legendach, mitach, bajkach, opowiadaniu, powieści
 • wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu, rytmu, refrenu do interpretacji utworu
 • nazywa elementy świata przedstawionego w utworze dramatycznym
 • rozumie powiązania między częściami utworu dramatycznego (akt, scena)
 • dostrzega zależność między rodzajem i funkcją komunikatu a jego odbiorcą (programy edukacyjne, rozrywkowe, informacyjne, reklamy)
 • wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy; dostrzega różnice między celem tych programów
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość " nienawiść, przyjaźń " wrogość, prawda " kłamstwo, wierność " zdrada; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniamiIII. TWORZENIE WYPOWIEDZI

MÓWIENIE

 • tworzy wypowiedź zróżnicowaną stylistycznie w zależności od intencji nadawcy, sytuacji komunikacyjnej i rodzaju adresata
 • tworzy wypowiedź zróżnicowaną ze względu na funkcję komunikatu (ekspresywna, impresywna, poetycka)
 • uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, cytuje, stosuje się do reguł grzecznościowych
 • rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła ď¬?lmowego
 • zadaje pytania alternatywne (przedstawia rozmówcy dwie możliwości rozwiązania problemu)
 • udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym
  i stylistycznym
 • w rozmowie związanej z lekturą, ď¬?lmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
 • posługuje się przysłowiami i powiedzeniami regionalnymi
 • poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego
  i niemęskoosobowego w czasach przeszłym i przyszłym
 • w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
 • interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych
  w programie nauczania
 • zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu
 • wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi
 • wykorzystuje wiedzę o częściach mowy podczas tworzenia własnej wypowiedzi
 • dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka

PISANIE

• potrafi zastosować reguły ortograficzne w sytuacjach nietypowych(np. wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów, pisowni nie w przeciwstawieniach)

 • przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania
  w równoważniki zdań i odwrotnie " odpowiednio do przyjętego celu
 • wprowadza i przekształca różne typy wypowiedzeń w zależności od celu i intencji wypowiedzi (zdania pojedyncze i złożone, równoważniki zdań)
 • komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji
 • uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury
 • udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym
  i stylistycznym
 • w wypowiedziach związanych z lekturą, ď¬?lmem czy codziennymi sytu­acjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
 • komponuje i przekształca plan wypowiedzi
 • pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń, sprawozdanie
 • świadomie wprowadza dialog, słownictwo opisujące przeżycia bohaterów jako element ożywiający akcję
 • tworzy folder, charakterystykę, komiks
 • w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
 • sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne
  i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych, wydziela przecinkiem lub wpisuje w nawias wypowiedzenia wtrącone), fleksji (
  w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasach przeszłym
  i przyszłym), fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je
  w poprawnym zapisie wyrazów)
 • dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:

 1. I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

SŁUCHANIE

• w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się do wypowiedzi innych osób

• dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych

• dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym

CZYTANIE

• czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycznotwórczym teksty spoza listy lektur

• interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie

DOCIERANIE DO INFORMACJI

• wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym

II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY

 • porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego
  w różnych utworach epickich, poetyckich, dramatycznych
 • wskazuje elementy baśni, legendy, bajki, mitu w innych tekstach kultury oraz odnajduje i omawia nawiązania do tego typu utworów we współczesnych tekstach kultury, np. opowiadaniach, powieściach, reklamach, oraz w języku, np. we frazeologii
 • odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość
 • dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI

MÓWIENIE

 • przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania, formułuje twórcze uwagi
 • podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury, dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie szóstej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur
 • interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych

PISANIE

 • tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową formą, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych
 • wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograď¬?czną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi
 • świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki

  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI

  niedostateczny

  • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
  • uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

  dopuszczający

  • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
  • uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

  dostateczny

  • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających
   z podstawy programowej
  • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

  dobry

  • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania
   i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

  bardzo dobry

  • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

  celujący

  • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
   w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI

  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

  1. I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

  SŁUCHANIE

  • skupia uwagę na prostych wypowiedziach innych osób
  • reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)
  • rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów
  • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji
  • rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcję, w tym przepis
  • wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza
   w jego warstwie dosłownej, i uzupełnia różne typy notatek graficznych o te informacje
  • rozumie ogólny sens słuchanych utworów
  • rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów
  • dostrzega etyczny wymiar języka (prawdę, kłamstwo, przemilczanie informacji, brutalizację wypowiedzi)
  • rozpoznaje manipulację

  CZYTANIE

  • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji (autor, narrator, czytelnik, słuchacz)
  • rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, instrukcję, ogłoszenie, w tym przepis
  • wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza
   w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost, i uzupełnia na podstawie czytanego tekstu różne typy notatek graficznych o te informacje
  • wskazuje części składowe wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
  • rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
  • rozumie ogólny sens czytanych utworów
  • określa nastrój wypowiedzi
  • wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz
  • rozpoznaje manipulację
  • rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę
  • stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, wyróżnia pauzą koniec wypowiedzenia
  • rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (orzeczenie, podmiot)
  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik)
  • rozpoznaje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
  • wskazuje cudzysłów


  DOCIERANIE DO INFORMACJI

  • sprawdza pisownię wyrazów w słowniku ortograficznym

  • wyszukuje synonimy w słowniku wyrazów bliskoznacznych

  • wybiera proste informacje z hasła encyklopedycznego, poradnika, leksykonu, czasopisma, podanej strony internetowej

  1. II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
  • mówi o swoich reakcjach czytelniczych
  • porównuje swoje wrażenia związane z odbiorem innych tekstów
  • wyraża swój stosunek do postaci
  • odróżnia fikcję od rzeczywistości
  • rozpoznaje typowe elementy fikcji, charakterystyczne dla poznanych gatunków
  • odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych w baśniach, legendach, mitach, bajkach, opowiadaniach, powieściach
  • odróżnia autora od osoby mówiącej w tekście literackim
  • charakteryzuje osobę mówiącą na podstawie jej wypowiedzi
  • określa najważniejsze elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia,
  • omawia akcję
  • wyodrębnia w utworze epickim wydarzenia układające się w wątki
  • rozpoznaje baśń, legendę, bajkę, mit, powieść, opowiadanie, komiks, fraszkę, wiersz, przysłowie
  • rozpoznaje wers, strofę, rym, refren, rytm
  • odróżnia wiersz rymowany od nierymowanego (białego)
  • rozpoznaje przenośnię, porównane, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie
  • wyodrębnia film, program informacyjny, program rozrywkowy, spektakl teatralny spośród innych przekazów i tekstów kultury oraz potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa)
  • odczytuje informacje z plakatu teatralnego

  III. TWORZENIE WYPOWIEDZI

  MÓWIENIE

  • nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem
  • formułuje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym
  • w rozmowie zadaje pytania uzupełniające
  • wypowiada komunikaty zawierające proste informacje
  • wyraża wprost swoje intencje
  • odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie, instrukcję, gratulacje, życzenia, przekonać, zachęcić, przestrzec
  • stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą
   i rówieśnikiem
  • mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, ď¬?lmu
  • za pomocą prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę
  • za pomocą prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat, fotografię
  • wygłasza tekst utworu z pamięci (teksty poetyckie, fragmenty prozy)

  PISANIE

  • stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
  • zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó " u, rz " ż, CH " h
  • tworzy proste wypowiedzi oraz notatki na podany temat
  • uzupełnia prosty schemat, tabelę
  • zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego i oficjalnego, dialogu, zaproszenia, ogłoszenia, planu ramowego i szczegółowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie, ogłoszenie, instrukcję, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera
   i własnej, proste sprawozdanie
  • zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze z dialogiem
  • za pomocą prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci
  • za pomocą prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu, fotografii
  • stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (stosuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu), fonetyki (dzieli wyrazy przy przenoszeniu do następnej linii, zna sposoby oznaczania miękkości głosek, zauważa różnicę między wymową
   a zapisem samogłosek ustnych, dźwięcznych i bezdźwięcznych)
  • stara się dbać o estetykę zapisu wypowiedzi

  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:

  1. I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

  SŁUCHANIE

  • słucha innych, uczestniczy w rozmowie oraz innych sytuacjach komunikacyjnych (zadaje pytania, odpowiada, instruuje, gratuluje, zaprasza, przeprasza)
  • wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu
  • tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu
  • określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu
  • rozpoznaje proste intencje niewyrażone wprost
  • wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz
  • rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne i literackie
  • na podstawie intonacji odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające
  • rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę
  • odróżnia fakty od opinii, wskazuje elementy perswazji

  CZYTANIE

  • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
  • określa temat i główną myśl tekstu
  • oddziela informacje ważne od drugorzędnych
  • wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
  • wskazuje cytat
  • wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
  • rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, zawiadomienia, ogłoszenia, instrukcji, przepisu
  • określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu, wskazuje morał wyrażony wprost
  • rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne, literackie, reklamowe
  • rozumie funkcję znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, znaku zapytania, wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu), akapitów i marginesów w tekście prozatorskim
  • wskazuje wersy, strofy, rymy w tekstach poetyckich
  • poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania utworów
  • odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych
  • rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (orzeczenie, podmiot, dopełnienie, przydawka, okolicznik)
  • odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego, zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania nierozwiniętego
  • rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, rodzajów gramatycznych (rzeczownik, przymiotnik, zaimek w związku z rzeczownikiem), osób, czasów i rodzajów gramatycznych (czasownik), określa stopień przymiotnika i przysłówka
  • posługuje się alfabetem, uwzględnia różnice między zapisem a wymową samogłosek nosowych, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkość głosek

  DOCIERANIE DO INFORMACJI

  • wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, słownika wyrazów bliskoznacznych, szkolnego słownika języka polskiego, słownika frazeologicznego

  • korzysta z encyklopedii, czasopisma, stron internetowych, leksykonu, poradnika

  II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY

  • nazywa swoje reakcje czytelnicze
  • dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe
  • nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, wątki
  • wyodrębnia wątki
  • wskazuje elementy akcji
  • wskazuje w utworze cechy baśni, legendy, bajki, mitu, opowiadania, powieści, wiersza, fraszki, komiksu
  • rozpoznaje przysłowie
  • wskazuje w tekście porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie
  • posługuje się terminami: wiersz rymowany i nierymowany (biały)
  • wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki
  • zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, kurtyna, kulisy, próba, program teatralny, afisz, ujęcie, kadr, plan
  • przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość " nienawiść, przyjaźń " wrogość, prawda " kłamstwo, wierność " zdrada
  • odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)
  • odczytuje przesłanie baśni, odczytuje morał bajek, zauważa metaforyczny charakter mitu
  • odczytuje informacje z plakatu teatralnego

  III. TWORZENIE WYPOWIEDZI

  MÓWIENIE

  • świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
  • dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobieraróżne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, stosuje wypowiedzenia oznajmujące, pytające
   i rozkazujące
  • formułuje pytania zamknięte i otwarte
  • udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
  • wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane
   z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą
  • stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
  • składa życzenia, gratulacje, instruuje, przekonuje, zachęca, przestrzega
  • wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne
  • opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, plakat, fotografię, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków i wyrażeń przyimkowych)
  • dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
  • recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens
  • stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych
  • posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem, postawą ciała)

  PISANIE

  • stosuje podstawowe zasady ortograď¬?i dotyczące pisowni ó " u, rz " ż, ch " h
   i interpunkcji
  • odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką literą
  • poprawnie zapisuje nie z różnymi częściami mowy
  • poprawnie zapisuje wyrażenia przyimkowe
  • poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki
  • konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym
  • używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, stosuje przecinki
  • w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
  • samodzielnie zapisuje dialog
  • dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
  • buduje ramowy i szczegółowy